คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / CASE TALK

ปรัชญา

Philosophy
 • "ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวทันโลก"

วิสัยทัศน์

Vision
 • "คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม ความรู้ และคุณภาพเข้าสู่สังคมการประกอบการและประชาคมอาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต"

พันธกิจ

Mission
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม และคุณภาพในการเป็นนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการและประชคมอาเซียน
 2. ส่งเสริมพัฒนาสรา้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงคม
 3. ส่งเสรอมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสงคม
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยรวมถึงแนวทางตามพระราชดำริและสิ่งแวดล้อม
 5. การบริหารจัดการด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี

บัณฑิตที่พึงประสงค์

CASE TALK
 • C - Cretive = มีความคิดสรา้งสรรค์
 • A - Attitude = มีทรรศนคติเชิงบวก
 • S - Skill = มีทักษะความชำนาญในวิชาชีพ
 • E - Ethics = มีจริยะธรรม คุณธรรม ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และ ต่อสังคม
 • T - Technology = มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 • A - Analysis = มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
 • L - Leadership = มีความเป็นผู้นำ
 • K - Knowled = มีความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม