คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / CASE TALK

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

Strategy
 1. เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้เข้าสู่สังคมประกอบการและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการสรา้งผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 4. ส่งเสริมการสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยรวมถึงแนวทางตามพระราชดำริและสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

Goal
 1. ผลิตบัณฑิตที่นักปฏิบัติมีความรู้ที่มีคุณธรรมจริยะธรรมและคุณภาพ
 2. มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับชาติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 3. มีหลักสูตรระยะสั้นตามศาสตร์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
 4. มีผลงานและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ
 5. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วม

บัณฑิตที่พึงประสงค์

CASE TALK
 • C - Cretive = มีความคิดสรา้งสรรค์
 • A - Attitude = มีทรรศนคติเชิงบวก
 • S - Skill = มีทักษะความชำนาญในวิชาชีพ
 • E - Ethics = มีจริยะธรรม คุณธรรม ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • T - Technology = มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 • A - Analysis = มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
 • L - Leadership = มีความเป็นผู้นำ
 • K - Knowled = มีความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม