คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Website สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ: http://msci.chandra.ac.th/econ/

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ชมพูนุช ผลกล้วย
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • อาจารย์ชมพูนุช ผลกล้วย
  • อาจารย์สุรินทร์ สมคำ
  • อาจารย์ศศิพิมล แสงจันทร์
  • อาจารย์พงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
  • อาจารย์ ดร.ชยุตม์ วะนา