คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ฉัตรมงคล จันทราทิพย์
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • อาจารย์ฉัตรมงคล จันทราทิพย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย จัตุรัตน์
  • อาจารย์ ดร.ฐิตาพา บำรุงศิลป์
  • อาจารย์สิริกร เลิศลัคธนาธาร