คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววารี ทองประดิษฐ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบัญชี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววารี ทองประดิษฐ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์
  • อาจารย์สุภาพันธ์ สายทอินทร์
  • อาจารย์อนุวัฒน์ ภักดี
  • อาจารย์ภัชราภรณ์ กิตติวิเศษกุล
  • อาจารย์ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย