คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 • อาจารย์พรเพ็ญ ชวลิตธาดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อาจารย์พรเพ็ญ ชวลิตธาดา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ ยศไกร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันศนีย์ เจนวิถีสุข
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงระวี กระจ่างศาสตร์
 • อาจารย์ ดร. สุทธิภา วงศ์ยะลา
 • อาจารย์วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
 • อาจารย์เจตน์ จารุพันธ์
 • อาจารย์ภานุชฏา ศิระยุทธโยธิน
 • อาจารย์อมรเทพ สกุณา
 • อาจารย์พิชิต ธิอิ่น
 • อาจารย์สุนิศา เพี้ยนโอรส
 • อาจารย์ศิริเกศ คุ้มพิทักษ์
 • อาจารย์ ดร.พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์
 • อาจารย์กมลชนก ยวดยง
 • อาจารย์เพิ่มพร ณ นคร
 • อาจารย์กนกพรรณ วิบูลยศริน