คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาการจัดการ