คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - คณะกรรมการบริหาร
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

คณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ

team-img
ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
team-img
ผศ.ดร.สิริพัฒน์ เสวิกุล
รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนงาน
team-img
ดร.สุทธิภา วงค์ยะลา
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
team-img
ผศ.ดร.สิทธิ วงค์ทองคำ
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
team-img
ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนงาน
team-img
ดร.ชนิดา ลีลาสุวรรณสิริ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
team-img
ดร.เล็กฤทัย ขันทองชัย
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ กทม.
team-img
ดร.ฐิตาภา บำรุงศิลป์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ ชัยนาท
team-img
ดร.สุรชาติ บัวชุม
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
team-img
อ.ณัฐพล ธนเชวงสกุล
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
team-img
ผศ.ศรินทร์ ขันติวัฒนกุล
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
team-img
ผศ.รจนา แสงตาล
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
team-img
ผศ.แสงระวี กระจ่างศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และทำนุฯ
team-img
ผศ.นภัสสร ตื่มสูงเนิน
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ
team-img
ดร.ชลธิชา ทิพย์ประทุม
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพฯ
team-img
คุณพนิดา สกุณา
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณะ