คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Website สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ: http://msci.chandra.ac.th/econ/

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • อาจารย์ชมพูนุช ผลกล้วย
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • อาจารย์ชมพูนุช ผลกล้วย
  • อาจารย์สุรินทร์ สมคำ
  • อาจารย์ศศิพิมล แสงจันทร์
  • อาจารย์พงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
  • อาจารย์ ดร.ชยุตม์ วะนา
ที่อยู่:
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร:
02-939-0900
เว็บไซต์คณะ:
http://www.msci.chandra.ac.th