คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ สัตตาคม
อาจารย์ประจำ แขนงการเงินการธนาคาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติมา ศรีอุดม ประธานแขนงการเงินการธนาคาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม
 • อาจารย์อาลิสา ประมวลเจริญกิจ
อาจารย์ประจำ แขนงวิชาการจัดการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ สัตตาคม ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • อาจารย์ ดร.กัลยกร กลายสุข
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันนิสันติสม
 • อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา แสงตาล
 • อาจารย์นวระ ทาสุวรรณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพัฒน์ เสวิกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร ตื่มสูงเนิน
 • อาจารย์ ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
 • อาจารย์นุชนาถ มีสมพืชน์
 • อาจารย์ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต
 • อาจารย์ชลธิชา ทิพย์ประทุม
 • อาจารย์สุมนา จันทราช
 • อาจารย์ดวงพร คงพิกุล
 • อาจารย์ ดร.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
อาจารย์ประจำ แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • อาจารย์ ดร.นภสร เจริญโพธิ์ ประธานแขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • อาจารย์อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์
 • อาจารย์ ดร.กุลวีณ์ วุฒิกร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางมณี เดชคุ้ม
 • อาจารย์ ดร.ชนิดา ลีลาสุวรรณ
อาจารย์ประจำ แขนงการตลาด
 • อาจารย์ ดร.ก่อกุล กัฬาพัฒน์ ประธานแขนงการตลาด
 • อาจารย์อรณี บุญมีนิมิตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำ
 • อาจารย์อดิเทพ ครุฑธามาศ
อาจารย์ประจำ แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อาจารย์ ดร.ลวัณกร สร้อยมาต ประธานแขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อาจารย์นันทินี สุดโททอง
 • อาจารย์ภัทรมน กล้าอาษา
 • อาจารย์เอกบดินทร์ เกตุขาว
 • อาจารย์สมเอก ชุณหประเสร็ฐ
 • อาจารย์เล็กฤทัย ขันทองชัย
 • อาจารย์สุรเชษฐ์ จันทร์งาม
 • อาจารย์โอปอ กลับสกุล
 • อาจารย์ ดร.สุรชาติ บัวชุม
 • อาจารย์รินทร์ลภัส ศักดิ์ชัยวัฒนา
 • อาจารย์วิจิตร จารุโณประถัมป์
 • อาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกล
ที่อยู่:
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร:
02-939-0900
เว็บไซต์คณะ:
http://www.msci.chandra.ac.th