คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววารี ทองประดิษฐ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบัญชี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววารี ทองประดิษฐ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์
  • อาจารย์สุภาพันธ์ สายทอินทร์
  • อาจารย์อนุวัฒน์ ภักดี
  • อาจารย์ภัชราภรณ์ กิตติวิเศษกุล
  • อาจารย์ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย
ที่อยู่:
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร:
02-939-0900
เว็บไซต์คณะ:
http://www.msci.chandra.ac.th