คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2561-2565